ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА
И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
на
Б   ООД
Ръководството на „Българска транспортна инфраструктура ООД“ заявява убедеността,
стремежа и ангажираността си да следва единна и цялостна политика за управление на качеството,
околната среда и здравословните и безопасни условия на труд във всички свои деи ности, и
оторизираният да го управлява и представлява Прокурист на дружеството, в този документ
декларираипоемаличнаотговорностдаизпълняваследнитеконкретницелинатазиполитика:
постигане и поддържане на непрекъснато постъпателно подобряване резултатността на
интегрираната система за управление (ИСУ) посредством повишаване качеството на
предоставяните услуги, продукти и изпълняваните проекти, опазване на околната среда и
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в рамките на обхвата на
приложениеиопределенияконтекстнадружеството;
постигане на целите, задаващи основната рамка на конкретните измерими
показатели/параметрипокачеството,околнатасредаиСБУТ;
удовлетворяване на потребностите и очакванията на заинт ересованит е страни в
обективновъзможнатанаи -високастепен;
достигане на високо ниво на конкурентоспособност и стабилност на „Българска
транспортна инфраструктура“ чрез предоставяне на наи -добрите решения за конкретните
нуждинаклиентите,съчетаваи кикачество,иновативностидостъпност.
непрестанно следене за недопускане в процеса на изпълнение деи ностите на дружеството
на замърсяване на околната среда, предприемане на мерки за опазването и и
предотвратяваненазамърсяванетои .
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които да гарантират
предотвратяване на възможни инциденти, злополуки и заболявания като следствие от
основнатадеи ностнадружеството;
предвиждане на условия и подсигуряване на възможности на работниците и служителите
на дружеството, или техни представители, да участват в процесите по взимане на
свързанитесъсЗБУТрешения;
подбор, развитие и обучение на човешки ресурси, насочени към постигане на наи -добри
краи нирезултати;
познаване и спазване на всички приложими за деи ността на дружеството български
закони, нормативни актове и на международните стандарти, свързани с предоставяните
продукти и услуги, с опазването на околната среда и ЗБУТ, както и съответните
задълженияподоговоритесклиентите.
Ръководството се ангажира да изисква от всички работници и служители, както и от конкретни
подизпълнители на дружеството когато това е приложимо, да бъдат добре запознати с целите на
настоящатаполитика.
Ръководството ще насърчава и подкрепя непрекъснатия стремеж за намиране на възможности
за подобрения, като за пристъпване към осъществяването им ще се основава на показателите за
измеримите цели по качество, околна среда и ЗБУТ, и ще използва определените показатели за
измерваненапроцесите.
Настоящата политика подлежи на ежегоден преглед от ръководството за оценка на неи ната
пригодностизавсичкизаинтересованистраниеосигурендостъпдонея.